Drukpunt Voetreflexologie, gevestigd aan de Gerard Rijssenbeekstraat 8, 6681 XM  Bemmel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Drukpunt Voetreflexologie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Drukpunt Voetreflexologie, als uw behandelende therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat enkele gegevens met het doel de zorgvraag op u af te stemmen en om gegevens over de uitvoerende onderzoeken en behandelingen bij te houden.

Ik vraag geen andere gegevens op bij andere zorgverleners. Gegevens die de huisarts u verstrekt en die noodzakelijk zijn voor een goede behandeling verstrekt u zelf aan mij. Ik vraag niet meer dan nodig is voor de behandeling die u gaat ontvangen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Drukpunt Voetreflexologie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening ui te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Drukpunt Voetreflexologie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Facturatie:

Indien u voor een behandeling komt verwerk ik van u de volgende gegevens:

Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres (voor facturatie en boekhouding, het maken van afspraken en aanleggen behandeldossier).

Indien de zorgverzekering er om vraagt kunnen bovenstaande gegevens eventueel worden aangevuld met uw geboortedatum. Verder staat er op de factuur de factuurdatum, datum consult, omschrijving "consult" en indien de zorgverzekering er om vraagt de behandelcode en de kosten van het consult. De factuur dient u vervolgens zelf in bij uw zorgverzekering.

Ik vraag u niet om uw BSN nummer (wettelijk verboden voor complementair therapeuten), dus kan ik deze niet op de factuur vermelden. Indien de zorgverzekering dus wel een factuur met BSN nummer wenst, dient u deze daar zelf op te vermelden.

Dit betekend onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw gegevens.
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb.
 • Dat e-mails worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding.
 • Dat de computer is beveiligd met een wachtwoord, virusscanner en firewall.

Geautomatiseerde besluitvorming

Drukpunt Voetreflexologie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Toestemming:

U dient voor het verwerken van uw gegevens toestemming te geven en bij uw eerste bezoek zal ik u dan ook nogmaals informeren over de AVG en via een formulier uw toestemming vragen. Drukpunt Voetreflexologie gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 • De facturatie gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats en eventueel geboortedatum) worden digitaal verwerkt.
 • Uw telefoonnummer en e-mailadres worden digitaal verwerkt.
 • Uw IBAN nummer staan op de bankafschriften en worden digitaal verwerkt.
 • Facturen en bankafschriften worden uitgeprint. Alle overige staan alleen op papier.
 • Uw gegevens worden volgens de wettelijke regels bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Drukpunt Voetreflexologie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Drukpunt Voetreflexologie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Drukpunt Voetreflexologie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Drukpunt Voetreflexologie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw indetiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MZR (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Drukpunt Voetreflexologie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoritet-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Drukpunt Voetreflexologie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Contactgegevens:

 • Drukpunt Voetreflexologie
 • Fred Ehren
 • Gerard Rijssenbeekstraat 8
 • 6681 XM  Bemmel
 • Telefoon 0617070518
 • KvK Arnhem 65823303
 • BTW: NL001885300B98